Cách VLOOKUP nhiều tiêu chí và cột trong Google Sheets

Spread the love

Ngoài MS Excel, Google Trang tính là một ứng dụng sử dụng nhiều hơn bất kỳ ứng dụng nào khác để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Các chức năng mà nó thực hiện đã giúp việc quản lý dữ liệu trở thành một công việc đơn giản chỉ với vài cú nhấp chuột. Đặc biệt, hàm VLOOKUP còn được gọi là hàm Tra cứu dọc. Giống như MS Excel, VLOOKUP ở đây cho phép bạn tìm kiếm các giá trị cần thiết theo chiều dọc và trích xuất dữ liệu từ các bảng hoặc trang tính khác. Tuy nhiên, trong Google Trang tính, cú pháp của VLOOKUP chỉ cho phép bạn tra cứu một cột cùng một lúc. Nếu bạn đang tìm cách sử dụng nhiều tiêu chí và cột của VLOOKUP trong Google Trang tính, thì bạn đang ở đúng nơi. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về cách VLOOKUP nhiều tiêu chí và cột trong Google Trang tính. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết thêm về thời điểm chúng ta cần VLOOKUP nhiều tiêu chí trong Google Trang tính. Hãy bắt đầu với cú pháp của hàm VLOOKUP thông thường.

Cách VLOOKUP nhiều tiêu chí và cột trong Google Sheets

Bạn sẽ biết cú pháp của hàm VLOOKUP thông thường là gì và cách VLOOKUP nhiều tiêu chí và cột trong Google Trang tính hơn nữa trong bài viết này. Hãy đọc để tìm hiểu thêm về nó một cách chi tiết.

Cú pháp của Hàm VLOOKUP thông thường là gì?

Cú pháp của hàm VLOOKUP thông thường trong Google Trang tính là:

=VLOOKUP( search_key, range, index, [is_sorted])

Mỗi đầu vào này đại diện cho,

  • search_key: Đó là giá trị mà bạn đang tìm kiếm trong cột đầu tiên của phạm vi. Nó có thể là ô chứa giá trị hoặc một ô có thể được sử dụng làm tham chiếu đến ô chứa giá trị.

  • phạm vi: Đó là một phạm vi ô bao gồm các ô mà hàm VLOOKUP tìm kiếm các giá trị. Bạn cần xác định cột chứa search_key là cột đầu tiên. Phạm vi này cũng phải bao gồm cột bao gồm giá trị đích.

  • chỉ mục: chỉ mục là thuật ngữ được sử dụng để chỉ số cột trong phạm vi bao gồm giá trị đích. Cột đầu tiên của phạm vi có chỉ mục là 1, cột thứ hai có chỉ mục là 2, v.v.

  • is_sorted: Đây là một phần của cú pháp biểu thị cột có cần được sắp xếp hay không. Nó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng True hoặc False.

Bây giờ bạn đã hiểu cú pháp của một hàm VLOOKUP thông thường, hãy tiếp tục tìm hiểu khi nào chúng ta cần VLOOKUP nhiều tiêu chí trong Google Trang tính.

Khi nào chúng ta cần VLOOKUP Nhiều tiêu chí trong Google Trang tính?

Có thể có các tình huống và lý do khác nhau khiến bạn cần VLOOKUP nhiều tiêu chí trong Google Trang tính. Một số lý do được liệt kê dưới đây:

  • Nó có thể được sử dụng trong trường hợp bạn cần tìm kiếm các bảng khác nhau để tìm điểm của sinh viên trong một môn học cụ thể, của một khoa và trong các thuật ngữ cụ thể.
  • Một tình huống khác có thể xảy ra khi bạn phải lấy đúng hai tiêu chí để tìm một giá trị. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu sự có mặt của một nhân viên đã quản lý để nhận được tiền thưởng hiệu suất.
  • Một ví dụ khác, nơi bạn có thể sử dụng nhiều tiêu chí của VLOOKUP trong Google Trang tính là khi bạn có nhiều dữ liệu trong một cột. Ví dụ: sự tham dự hàng ngày của một tổ chức bao gồm nhiều chi tiết cùng nhau như có mặt, vắng mặt, nghỉ phép, v.v.

Nó có thể được sử dụng trong nhiều tình huống hơn chúng tôi đã liệt kê ở đây. Hãy chuyển sang phần tiếp theo của bài viết.

Cách sử dụng VLOOKUP với nhiều tiêu chí trong Google Trang tính?

Bạn có thể sử dụng hai phương pháp để sử dụng VLOOKUP với nhiều tiêu chí. Phương pháp đầu tiên liên quan đến việc sử dụng cột trợ giúp để truy xuất các giá trị cần thiết. Đọc thêm để xem phương pháp này diễn ra như thế nào để đưa nhiều tiêu chí của VLOOKUP vào một cột.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu bao gồm điểm Toán và Khoa học của 3 học kỳ được tổng hợp cùng với danh sách học sinh. Với các phương pháp dưới đây, chúng ta sẽ sắp xếp riêng điểm môn Toán của cả 3 học kỳ.

Phương pháp 1: Sử dụng cột trợ giúp

Sử dụng cột trợ giúp là một trong những phương pháp có thể được sử dụng để VLOOKUP nhiều tiêu chí vào một cột. Phương pháp này liên quan đến việc sử dụng một cột bổ sung có thể được gọi là cột trợ giúp. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chèn cột trợ giúp ngay trước cột tên. Điều này sẽ cho phép cột trợ giúp trở thành cột đầu tiên trong phạm vi. Chúng tôi sẽ sử dụng cột trợ giúp để kết hợp các giá trị của cột Tên và Thuật ngữ. Thực hiện theo các bước được đề cập dưới đây,

Sử dụng cột trợ giúp:

1. Mở Google Trang tính với các dữ liệu cần thiết.

2. Chèn cột trợ giúp bên trái vào cột Tên bằng cách nhấp chuột phải vào tiêu đề cột của cùng một cột và nhấp vào Chèn 1 cột bên trái.

3. Trong ô đầu tiên của cột trợ giúp, nhập công thức =C2&”,”&D2 để kết hợp các ô.

4. Nhấn phím Enter để xem kết quả của sự kết hợp, tức là John,1.

5. Kéo góc của ô để điền vào cột với cùng một công thức.

6. Chọn ô mong muốn nơi bạn muốn giá trị và áp dụng công thức VLOOKUP.

7. Nhập search_key là ô tham chiếu H7 và I6 bằng cách thêm ký hiệu và dấu phân cách. Khóa ô và cột tương ứng bằng cách nhấn phím F4.

8. Thêm dấu phẩy (,) để chuyển sang phạm vi cú pháp tiếp theo. Chọn các cột chứa giá trị mà chúng ta cần tìm giá trị VLOOKUP.

9. Khóa các giá trị bằng cách nhấn phím F4 và thêm dấu phẩy (,) để chuyển sang chỉ mục đối số tiếp theo để thực hiện VLOOKUP nhiều tiêu chí và cột trong Google Sheets.

10. Trong đối số chỉ mục, hãy nhập số cột cung cấp cho bạn giá trị mục tiêu. Trong trường hợp này, nó là cột thứ 4. Vì vậy, hãy nhập 4 vào giá trị chỉ mục.

11. Thêm dấu phẩy (,) để di chuyển đến đối số is_sorted. Nhập 0 để có kết quả khớp chính xác.

12. Đóng dấu ngoặc và nhấn Ctrl+Enter để nhận giá trị cần thiết.

13. Kéo góc của ô và áp dụng công thức để hoàn thành bảng.

Phương pháp này giải thích cách VLOOKUP nhiều tiêu chí và cột trong Google Trang tính bằng cột trợ giúp. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách VLOOKUP với nhiều tiêu chí trong Google trang tính bằng CÔNG THỨC Mảng.

Cách 2: Sử dụng CÔNG THỨC Mảng

Một phương pháp khác là VLOOKUP với nhiều tiêu chí trong Google trang tính bằng CÔNG THỨC Mảng. Cả hai phương pháp đều hoạt động theo cùng một cách, điểm khác biệt duy nhất là bạn không cần cột trợ giúp trong phương pháp này để thực hiện VLOOKUP nhiều tiêu chí vào một cột. Thay vào đó, bạn sẽ phải xây dựng các giá trị của cột trợ giúp và phạm vi bằng cách sử dụng công thức. Đọc qua các bước được đề cập bên dưới để nắm bắt quy trình tìm giá trị với VLOOKUP bằng CÔNG THỨC Mảng. Chúng tôi sẽ sử dụng cùng một ví dụ mà chúng tôi đã sử dụng trong phương pháp nêu trên.

1. Bắt đầu bằng cách nhập = CÔNG THỨC Mảng vào ô được yêu cầu.

2. Nhập công thức VLOOKUP.

3. Chọn và khóa các ô tham chiếu là G7 và H6 bằng cách nhấn phím F4. Phân tách chúng bằng dấu và và dấu tách.

4. Thêm dấu phẩy (,) và bắt đầu xây dựng phạm vi bằng cách mở dấu ngoặc nhọn.

5. Chọn cột đầu tiên là cột Tên và khóa các ô bằng cách nhấn phím F4.

6. Thêm dấu phân cách (&”,”&) và chọn cột Thuật ngữ mà chúng ta sẽ kết hợp với cột Tên. Khóa các ô đã chọn bằng cách nhấn phím F4.

7. Thêm dấu phẩy (,) và chọn cột thứ ba Toán học cung cấp giá trị đích và hoàn thành phạm vi.

8. Đóng dấu ngoặc nhọn và thêm dấu phẩy (,) để chuyển sang đối số tiếp theo.

9. Nhập giá trị chỉ mục của cột sẽ cung cấp cho bạn giá trị mục tiêu. Ở đây, chúng ta sẽ gõ 2 để lấy các giá trị từ cột Maths.

10. Thêm dấu phẩy (,) và nhập 0 để khớp chính xác, sau đó đóng dấu ngoặc để đóng công thức VLOOKUP.

11. Đóng dấu ngoặc lại để đóng CÔNG THỨC Mảng.

12. Nhấn phím Enter để nhận kết quả.

13. Kéo góc ô để có kết quả trong toàn bảng.

Đây là cách bạn nhận được các giá trị bắt buộc khi phải VLOOKUP với nhiều tiêu chí trong Google Trang tính bằng Công thức mảng.

***

Chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn về cách VLOOKUP nhiều tiêu chí và cột trong Google Trang tính này hữu ích. Bạn có thể bỏ các truy vấn và đề xuất chủ đề cho các bài viết trong tương lai trong phần bình luận bên dưới.

  Cách tắt chế độ trò chơi trong bản cập nhật dành cho người sáng tạo mùa thu
x